Login leden


Wachtwoord vergeten?
AVG Privacy Policy PDF Afdrukken E-mail

Muziekvereniging Tienray (MVT) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

MVT houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn door de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Muziekvereniging Tienray zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover kunt u contact opnemen via Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken .

 

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden
Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Muziekvereniging Tienray verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinden;
- Het uitvoering geven aan het lidmaatschap.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De lidmaatschapsovereenkomst

 

Voor eerdergenoemde doelstelling(en) vragen wij de volgende persoonsgegevens van u:
- Naam;
- Adres;
- Woonplaats
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geslacht;
- Geboortedatum;
- IBAN-nummer.

 

Uw persoonsgegevens worden door MVT opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Na het beëindigen van het lidmaatschap worden omwille van de geschiedschrijving en uitzonderlijke verenigingsactiviteiten uitsluitend uw NAW-gegevens bewaard.

Daarnaast zijn wij als vereniging lid van de Limburgse Bond voor Muziekgezelschappen (LBM) en de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie en worden bepaalde persoonsgegevens van onze spelende leden conform de algemene voorwaarden van deze koepelorganisaties, met hen gedeeld. Deze voorwaarden zijn te vinden op de websites: https://www.lbmblaasmuziek.nl/ en https://www.knmo.nl/privacy-policy/

 

Mediacode
Muziekvereniging Tienray maakt in haar media-uitingen (social media, website, persberichten e.d.) gebruik van foto- en filmmateriaal. Wij hebben de intentie hiermee zorgvuldig om te gaan om mogelijke nadelige effecten van publicatie te voorkomen. Indien een lid daar bezwaar tegen heeft, kan hij /zij dit aangeven in de toestemmingsverklaring gegevensverwerking. 

 

 

 

Laatst geupdate op ( Friday 26 October 2018 )
 
Webdesign J. Berings
Joomla Template Design